مزایای چیلر تراکمی بر چیلر جذبی

 

• چیلر تراکمی با توجه به نوع ماده مبرد و داشتن کمپرسور در ظرفیت‌های برابر، از چیلر جذبی کم‌ حجم‌ترهستند و جای کم تری اشغال می‌کنند. در واقع از لحاظ وزنی و حجمی چیلر تراکمی آب خنک نسبت به چیلر جذبی، فضای کمتری در موتورخانه اشغال می کند و از لحاظ حجمی و وزنی در حدود ½ چیلر مشابه جذبی وزن و حجم دارند.
• ضریب عملکرد (COP) بالاتر نسبت به چیلر جذبی مشابه.
• مصرف انرژی اولیه کمتر
• مصرف آب کمتر
• امکان استفاده بهینه از سیستم‌های جذبی خصوصا در ظرفیت‌های زیاد در مناطق گرم و مرطوب وجود ندارد. اما در همین مناطق می-توان از چیلرهای تراکمی استفاده نمود.
• اثرات به مراتب کمتر زیست محیطی نسبت چیلر جذبی.
• پیک زدایی مصرف برق در ساعات اوج بار (ساعات 19 الی 23) با استفاده از سامانه کنترلر سرمایش تراکمی
• ظرفیت پائین تر برجهای خنک کن و سیستم پمپاژ به برجها
مقایسه بین چیلرهای مذکور، تنها در صورتی قابل انجام است که امکان انتخاب انواع چیلر وجود داشته باشد، در غیر اینصورت مقایسه و نتیجه گیری در مورد نوع خاصی، صحیح نمی باشد. پارامترهایی از قبیل: شرایط آب و هوایی، قیمت دستگاه، قیمت انرژی، هزینه نگهداری، عمر مفید تجهیزات، ابعاد دستگاه، تجهیزات پیرامونی، هزینه نصب، هزینه بیمه و مالیات دستگاه، هزینه انرژی مصرفی و … از عوامل محدود کننده امکان استفاده از انواع چیلرها است.