محاسبه اندازه لوله درین

 

میزان آبی که در سیستم های تهویه مطبوع به علت چگالش ایجاد می شود باید از سیستم تخلیه گردد. حداقل اندازه لوله درین بر اساس ظرفیت سیستم تهویه مطبوع بر حسب تن تبرید در جدول زیر ارایه شده است :

 

 

همچنین چنانچه لوله درین زیر زمین قرار گیرد کمترین اندازه مجاز آن 1/2 2 اینچ است . شیب لوله درین نیز نباید کمتر ز 1/8 اینچ در هر فوت باشد.