محاسبه هد و دبی پمپ

 

پمپ دستگاهی است که برای انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می شود. در جدول زیر انواع پمپ ها و محدوده توان آنها نشان داده شده است.

روابط و اصول حاکم بر پمپ ها به شرح زیر است:

G.P.M ظرفیت آبدهی پمپ و Head ارتفاع آبرسانی پمپ بر حسب فوت آب و µ راندمان پمپ است. راندمان پمپ ها معمولا 50 تا 80 درصد در نظر گرفته می شود. همچنین قدرت الکتروموتور پمپ ها معمولا 20 درصد از قدرت خود پمپ بیشتر انتخاب می شود. این الکتروموتورها غالبا تا قدرت یک اسب از نوع تک فاز و در قدرت های بالاتر از یک اسب از نوع سه فاز هستند.